FAQ

Prawne

Państwo Polskie ma gotowe narzędzia do działania w stanach nadzwyczajnych, a z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia. W sytuacjach szczególnych zagrożeń takich jak pandemia coronavirusa, można a właściwie należy wprowadzić stan klęski żywiołowej, który jest regulowany specjalną ustawą, na podstawie której można wydać rozporządzenia. W ten sposób Konstytucja zapewnia, że nawet w sytuacji nadzwyczajnej zachowany jest porządek i prawa obywateli. Obecne władze przyjmując specustawę z 2 marca 2020 r. działają z naruszeniem Konstytucji, gdyż Minister Zdrowia wydaje rozporządzenia, do których nie ma prawa. Ograniczane są prawa i wolności obywateli bez umocowania w ustawie. Tak przyjęte przepisy nie pozwolą sądom karać tych, którzy je łamią, bo odpowiedzialność można ponosić tylko na podstawie prawidłowo wydanych przepisów. Osoby które poniosą szkodę w wyniku tak wydanych rozporządzeń maja prawo do odszkodowania za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działania władz.
Polskie władze, tłumacząc swoje decyzje tzw. pandemią koronawirusa, wprowadziły obostrzenia i prawo, które odciska swoje piętno w każdej dziedzinie życia Polaków, nie zważając na prawa obywatelskie, m. in. prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. Otrzymujemy zgłoszenia np. zaniepokojonych rodziców dzieci, które muszą się uczyć za pośrednictwem różnych platform używając kamery internetowej. Konkretne platformy rekomenduje wiele uczelni i szkół do zdalnej pracy i edukacji. Za ich pośrednictwem zbierane są dane osobowe milionów Polaków wraz z przetwarzanym wizerunkiem dzieci. Pytanie więc: jakie działania podejmuje Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) w zakresie kontroli tych platform edukacyjnych pod kątem danych wrażliwych dzieci i młodzieży? Jakie działania edukacyjne i prawne podejmuje UODO w tym zakresie?
Rząd łamie prawo wprowadzając dotychczasowe zasady ograniczające działalność firm. Rozporządzeniami nie można ograniczać konstytucyjnej zasady gwarantującej swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 22 konstytucji ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustaw. Aby obostrzenia były wprowadzane zgodnie z prawem powinien zostać ogłoszony stan klęski żywiołowej ,czyli jeden ze stanów nadzwyczajnych. Zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej przez katastrofę naturalną rozumie się również zdarzenie związane z działaniem chorób zakażnych ludzi. Niewprowadzenie stanu nadzwyczajnego w obecnej sytuacji jest wyrażnym zaniechaniem ze strony władzy i pozbawienia przedsiębiorców prawa do korzystania z jasno wytyczonej przepisami prawa procedury ubiegania się o odszkodowanie.

COVID

11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) ogłosiła pandemię choroby koronawirusowej z roku 2019 (Corona Virus Disease from the year 2019 – COVID-19) wywołanej przez nowy szczep koronawirusa z 2019 r. (2019 novel CoronaVirus - 19-nCoV) później nazwany drugim wirusem zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej, Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 - SARS-CoV-2). Za niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej w dziedzinie epidemiologii należy uznać działania przeciwepidemiczne podjęte przez WHO, inne organizacje ponadnarodowe, a przede wszystkim władze poszczególnych krajów świata, zwłaszcza należących do grupy o bardzo wysokim i wysokim wskaźniku rozwoju cywilizacyjnego, zwanego także społecznym (Human Development Index – HDI).
Bezprecedensowe w skali globalnej działania przeciwepidemiczne podejmowane są w oparciu o niezgodne z przeznaczeniem stosowanie i błędną interpretację wyników testu o nazwie reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym (Real-Time Polymerase Chain Reaction - RT-PCR), znanego także jako ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym (Real-Time quantitative Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR). Okoliczności wprowadzenia i uznania jako referencyjny testu RT-PCR są sprzeczne z regułami nauki jej zastosowań w praktyce.
Wszystkie dostępne w Polsce i UE szczepionki przeciwko COVID 19 (nazywane produktem leczniczym) zostały dopuszczone do użytku na zasadzie w a r u n k o w e j. Nie przeszły one bowiem wszystkich etapów badań klinicznych. Ich producenci sami nie wiedzą czy szczepionka ta nie powoduje raka, czy jest genotoksyczna, jak wpływa na płodność i laktację, czy można ją łączyć z innymi lekami, czy też jak długo zapewnia ochronę, itp., itd. Komisja Europejska po jednym roku ma ocenić czy szczepienia kontynuować, czy też szczepionkę wycofać. Jest to więc produkt eksperymentalny. W Polsce do uczestnictwa w eksperymentach medycznych nie można nikogo zmuszać. Zabrania tego Konstytucja RP (Art 39). Władze polskie zdjęły wszelką odpowiedzialność za działania niepożądane szczepionek z ich producentów, przejmując je na siebie, łącznie z wypłatą odszkodowań.
Natychmiastowe i wczesne szkodliwe skutki wstrzyknięcia eksperymentalnych preparatów są już dobrze udokumentowane. O następstwach późniejszych i odległych będzie wiadomo po zakończeniu globalnego eksperymentu z wiarygodnych i miarodajnych źródeł, które uwzględnią w ocenie RZECZYWISTE dane potwierdzone badaniami dotyczącymi faktycznego a nie deklarowanego składu preparatu każdego z producentów oraz RZECZYWISTYCH skutków tak zdefiniowanych poszczególnych preparatów o udowodnionym składzie dla zdrowia, w tym prokreacyjnego, kolejnych pokoleń, co jest możliwe dopiero po zakończeniu prawidłowo zaprojektowanych i przeprowadzonych epidemiologicznych badań prospektywnych segmentów populacji poddanych eksperymentowi.
Wyprodukowała Janssen Biotech, Inc. Spółka Farmaceutyczna koncernu Johnson & Johnson.
Zezwolenie na użycie w sytuacjach awaryjnych (EUA) dla niezatwierdzonego produktu. Memorandum przeglądowe
3. Szczepionka Janssen COVID-19
3.1 Skład szczepionki, schemat dawkowania
Szczepionka Janssen COVID-19 jest bezbarwną do lekko żółtej, przezroczystą lub bardzo opalizującą jałową zawiesiną do wstrzykiwań domięśniowych. Szczepionka składa się z niekompetentnego pod względem replikacji rekombinowanego wektora adenowirusa typu 26 (Ad26), w którym zachodzi ekspresja białka SARS-CoV-2 spike (S) w ustabilizowanej konformacji. Szczepionka zawiera również następujące nieaktywne składniki: kwas cytrynowy jednowodny, cytrynian trójsodowy dwuwodny, etanol, 2-hydroksypropylo-β-cyklodekstryna (HBCD), polisorbat 80, chlorek sodu.
Wektor Ad26 wyrażający białko SARS-CoV-2 S hoduje się w komórkach PER.C6 TetR w pożywkach zawierających aminokwasy i bez białek pochodzenia zwierzęcego.
xxx
Linia komórkowa PER.C6 pochodzi z ludzkich embrionalnych komórek siatkówki, pierwotnie z tkanki siatkówki 18-tygodniowego płodu poddanego aborcji w 1985 roku, a następnie opracowana i przygotowana jako linia komórkowa przez transfekcję zdefiniowanym regionem E1 adenowirusa typu 5, a następnie selekcję dla transfektantów o nieśmiertelnym fenotypie.
xxx
O ABORCJI I LINIACH KOMÓRKOWYCH PER C6
Dr Alex Jan "Lex" van der Eb, Crucel, Nevada:
„Więc wyizolowałem siatkówkę od płodu, od zdrowego płodu, o ile można go było zobaczyć, w wieku 18 tygodni. Nie było nic szczególnego w historii rodzinnej, ciąża była całkowicie normalna do 18 tygodnia i okazało się, że jest to aborcja ze wskazań społecznych - abortus provocatus (zamierzone zakończenie ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej, np. działań lekarskich), a to po prostu dlatego, że kobieta chciała pozbyć się płodu ”.
„Ojciec nie był już znany w szpitalu, to, co zostało zapisane, to nieznany ojciec i to był w rzeczywistości powód, dla którego zażądano aborcji”.
„Było pozwolenie i tak dalej, a to było jednak w 1985 roku, dziesięć lat wcześniej. To pokazuje, że komórki zostały wyizolowane w październiku 1985 roku na Uniwersytecie Leiden w moim laboratorium. W tym czasie już w 85 roku, powinienem powiedzieć, że komórki były zamrażane, przechowywane w ciekłym azocie, a w 1995 roku jedna z nich została rozmrożona w celu wytworzenia komórek PER.C6.
„A to jest ostatni slajd pokazujący tylko niektóre porównania między 293 a PER.C6. Ponownie przypominam, że obie linie komórkowe powstały w moim laboratorium z różnych powodów. Jak wskazałem, celem 293 - były badania podstawowe, a potem przeprowadziliśmy wiele różnych badań transformacji, nie badań transformacji, ale badań ekspresji genów na ludzkich embrionalnych komórkach nerkowych w następnych latach, bym powiedział.
„PER C6 został stworzony TYLKO DO FARMACEUTYCZNEJ PRODUKCJI WEKTORÓW ADENOWIRUSA Jeśli chodzi o wolne od RCA, PER.C6 są wolne od RCA*. Dokumentacja historii linii komórkowej została całkowicie przeprowadzona dla PER. C6 i nie zostało wykonane w tym czasie przez 293.
„A potem standardy przemysłu farmaceutycznego. . . . Zdaję sobie sprawę, że brzmi to trochę komercyjnie, ale PER C6 zostały stworzone w tym konkretnym celu”.
*RCA - Wektory adenowirusowe (Ad) zdolne do replikacji (onkolityczne) zostały opracowane jako obiecujące nowe narzędzie w walce z rakiem. Główną ideą tego podejścia jest to, że wektor replikuje się w komórce rakowej, lizuje zakażoną komórkę w kulminacyjnym momencie infekcji i uwalnia potomnego wirusa.
Więcej na stronie https://www.halat.pl

Ogólne

W czasie pandemii osoby, u których stwierdzono prawdopodobieństwo zakażenia covid-19, dostają dyspozycję z Sanepidu o konieczności zainstalowania na telefon komórkowy specjalnej aplikacji „Kwarantanna domowa”. W tej aplikacji została umieszczona zewnętrzna usługa pod nazwą „Czy masz objawy COVID-19”. Aplikacja pozwala Użytkownikom na sprawdzenie czy ich objawy mogą oznaczać zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Korzystanie z tej usługi jest dobrowolne i odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie https://covid19.infermedica.com/pl/ Administratorem części danych, które może przekazać Użytkownik za pośrednictwem aplikacji nakazanej przez polskie instytucje, jest Infermedica sp. z o.o. Polski rząd daje możliwość prywatnej instytucji zbierania danych o stanie zdrowia Polaków. Dlaczego akurat spółce Infermedica? Jaka procedura zadecydowała o wyborze tej spółki? Czy spółka ta prowadzi działalność, badania, analizy na rzecz i zlecenie państwowych instytucji badawczych, czy dla rozwoju swojej działalności gospodarczej?